Friday, January 3, 2014

家簡城廚@ shenzhen


中午和同事去吃,
一個餐才 RMB$23
有appetizer, 湯, maindish, 菜 和甜品,
仲有優惠可以免費加菜.
6人才吃了RMB$211!
呢個榴槤酥最好吃!

1 comment:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"