Sunday, July 16, 2023

ABC Kitchen + Wanchai Harbour Chill

友人想食ABC Kitchen
我想食𧐢,但又好似唔係季節,冇点
友人点了白酒煮藍青口
估唔到好大隻好好味😋😋😋

 

Sunday, July 2, 2023

Phantom of the Opera 中文版

透過 Facebook 群組才知道深圳上演 <剧院魅影> 中文版
好彩買到飛
7月1日(星期六)北上都好多人😪
本来想食牛肉火锅
点知我早几日又感冒
徵状同出差前差唔多
正奇怪好好休息一周后,早幾日背仲痛過之前
跟住感冒同喉嚨干,好彩冇上次嚴重
Test 咗都係一条線
估计同 Covid D菌𠕇关系

去到壹方城過了12点
選了南乡·精功顺德菜
等了大半小時先有台
前茶荔枝好甜
呢几年少食荔枝
上星期同事请完食了3粒,仲谂係咪上火了