Sunday, March 19, 2017

Eiffel Bistro @ Quarry Bay / 星加坡榴蓮 / 月半彎


無諗到餐廳咁大洋蔥湯一般
心太軟還不錯


餐廳招牌蘋果批,唔好都試下啦
係幾好味
星加坡榴蓮 @ Home's Favourite


Yummy 😍😍😍


出街捉精靈見月半彎

No comments:

Post a Comment

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"