Sunday, March 18, 2018

2018 花展


4年無去花展,
今年見好多靚相
Blog 友三叔公話去影相,
買咗相機咁耐
有d功能自己一直無去摸索
一於跟埋去學野. 
講開先知原來幾年無見三叔公
  2 comments:

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"