Saturday, January 2, 2010

Nice Sushi + Thai Buffet

Nice Sushi + Thai Buffet  (openrice)

生日飯, 好耐無出街食.  都唔知去邊好.  同朋友講我想食日本野或者泰國野.   估唔到朋友提議咗一間可以滿足晒2個願望既地方

7:45pm前賣單有折.

最喜歡赤貝, 好新鮮.
雪糕係nestle杯裝雪糕.   唔駛自己'畢"咁煩

今年收到既手製禮物No comments:

Post a Comment

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"