Saturday, February 12, 2011

週未節目 - 新少林寺

可能年紀大咗,
多咗人放時間同朋友相聚.
新年多咗飯局,
我既利是今年亦相對比往年豐收

先食返一月份既生日飯
3個choice - A la Maison, A la umaiTubino
竟然有2 間full 咗.
可能多人提早慶祝Valentine's Day.
只好去Tubino.
不過好貴呀,
剩返d $36x 既 set dinner.
朋友唔食牛, 唔食羊,
3人只得2個set dinner 選擇.
不過食物同上次去差好遠,
細碟好多.

星期六本來踩單車,
想食Da Bin Lo 或 vegetarian,
點知4, 5 個人病,
好彩朋友早d通知,
即刻改去睇新少林寺.
11:40am 場只係HK$40.
好抵
繼Harry Porter 後都未睇過戲.

最近劉德華好多戲!


呢位好可愛既女孩在片中係劉德華既女兒之前睇Trailer, 謝霆鋒好似演奸演得唔錯.
不過比佢發揮既機會好似唔係好多.
無想像咁好.


拍劉華死個一幕拍得好靚.
成龍揉麵搞笑吳京的武打塲面好精彩,
戲中既景點都好靚.
少林寺都係為電影而建做.
睇完戲出來food court 人太多,
我地去城大食飯.
原來都係美心飯堂,
坐位又多.
仲撞見一位小學同學,
原來佢班朋友經常相聚玩board game.
好特別既一個節目.

食完行街又忍唔住去埋page one,
結果又洗$$$買書,
不過唔知幾時有時間睇
No comments:

Post a Comment

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"