Saturday, December 31, 2016

Madame Tussauds 集郵


 Dec 31, 2016

原來都N年無去Wax museum
以前亞洲人樣無咁似
再去卻有驚喜


 


Diana 皇妃 - 永遠的美麗


見有人帶了手燈仔影相
 借來一用為何任意門都來了蠟像館.No comments:

Post a Comment

想以電郵收到我對您的回應, 記得按右手邊"通知我"